Search word definitions and unscramble anagrams.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Definition of Durer

Noun: Durer  dûr-u(r)

  1. A leading German painter and engraver of the Renaissance (1471-1528)
    - Albrecht Durer

See also:
dured
dures

Anagrams containing the word Durer

deurr rdure erdur rerdu urerd