Search word definitions and unscramble anagrams.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Definition of Iraki

Adjective: Iraki  i'raa-kee or i'ra-kee

  1. Of or relating to Iraq or its people or culture
    "Iraki oil";
    - Iraqi
Noun: Iraki  i'raa-kee or i'ra-kee
  1. A native or inhabitant of Iraq
    - Iraqi

See also:
Irak
Iran

Anagrams containing the word Iraki

iairk iirak kiira akiir rakii