Search word definitions and unscramble anagrams.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Definition of Kiowa

Noun: Kiowa  kI-u-wu

  1. The Tanoan language spoken by the Kiowa
     
  2. A member of a Tanoan people living in the southwestern United States

See also:
kiosks
kip

Anagrams containing the word Kiowa

kawoi akiow wakio owaki iowak