Search word definitions and unscramble anagrams.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Definition of Kogia

Noun: Kogia

  1. Pygmy sperm whales
    - genus Kogia

See also:
kofta
kohl

Anagrams containing the word Kogia

kioga akogi iakog giako ogiak