Search word definitions and unscramble anagrams.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Definition of Kokka

Noun: Kokka

  1. The branch of Shinto recognized as the official state religion of Japan
    - Kokka Shinto
Adjective: Kokka
  1. Of or pertaining to the branch of Shinto recognized as the state religion of Japan

See also:
kokanees
kola

Anagrams containing the word Kokka

kokak akokk kakok kkako okkak