Search word definitions and unscramble anagrams.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Definition of Mugil

Noun: Mugil

  1. Type genus of the Mugilidae: mullets
    - genus Mugil

See also:
mughals
Mugilidae

Anagrams containing the word Mugil

mlgui lmugi ilmug gilmu ugilm