Search word definitions and unscramble anagrams.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Definition of Sorex

Noun: Sorex

  1. Type genus of the family Soricidae: shrews
    - genus Sorex

See also:
sorest
sorgho

Anagrams containing the word Sorex

sxero xsore exsor rexso orexs