Search word definitions and unscramble anagrams.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Definition of Tokio

Noun: Tokio
Usage: non-standard (=Tokyo)

  1. The capital and largest city of Japan; the economic and cultural centre of Japan
    - Tokyo, Yeddo [archaic], Yedo [archaic], Edo [archaic], Japanese capital, capital of Japan

See also:
toking
Toklas

Anagrams containing the word Tokio

tokoi otoki iotok kioto okiot