Search word definitions and unscramble anagrams.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Definition of Annum

Noun: annum  a-num

  1. (Latin) year
    "per annum"

See also:
annuluses
annunciate

Anagrams containing the word annum

amnnu mannu umann numan nnuma