Search word definitions and unscramble anagrams.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Definition of Yogic

Adjective: yogic  yow-gik

  1. Of or relating to yoga
    "yogic exercises";
    - yogistic

See also:
Yogi
yogin

Anagrams containing the word yogic

yicgo cyogi icyog gicyo ogicy