Definition of Adana

Noun: Adana  'aa-du,naa

  1. A city in southern Turkey on the Seyhan River
    - Seyhan

See also:
adamsites
adangle

Anagrams containing the word Adana

adaan aadan naada anaad danaa