Search word definitions and unscramble anagrams.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Definition of Kopje

Noun: kopje  kó-pee

  1. A small hill rising up from the African veld
    - koppie

See also:
kopiykas
kopjes

Anagrams containing the word kopje

kepoj ekopj jekop pjeko opjek