Definition of Azote

Noun: azote  'a,zowt
Usage: archaic

  1. An obsolete name for nitrogen

See also:
azotaemia
azoted

Anagrams containing the word azote

aotez eazot teazo oteaz zotea