Search word definitions and unscramble anagrams.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Definition of Spang

Verb: spang  spang

  1. Leap, jerk, bang
    "Bullets spanged into the trees";
    - bang

See also:
spandrils
spangle

Anagrams containing the word spang

sgpan gspan ngspa angsp pangs